Zaznacz stronę

Usługi

Przedmiotem działania firmy jest:

Badanie

Sprawozdań finansowych

Badanie wykonujemy się w celu uzyskania pewności, czy sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia, na przykład spowodowanego oszustwem lub błędem. Przeprowadzane jest zgodnie z Krajowymi Standardami w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.

Planów przekształcenia oraz połączenia

Badanie dokumentów dotyczących zmiany formy prawnej jednostki lub jego połączenia w zakresie ich poprawności i rzetelności.

Wartości godziwej aportu w spółkach akcyjnych

Badanie metody wyceny wartości aportu oraz ocena prawidłowości ustalenia wartości godziwej aportu wnoszonego do spółki.

Prawidłowości rozliczenia dotacji

Badania prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków, zgodnie z wytycznymi zawartych w umowie dotacyjnej.

Sporządzanie

Analiz ekonomiczno-finansowych

Celem analizy jest dostarczenie informacji potrzebnej do oceny sytuacji jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych.

Sprawozdań finansowych

Biegły rewident pomaga kierownictwu jednostki przygotować i przedstawić informacje finansowe w sposób zgodny z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej.

Wniosków kredytowych

Na bazie przeprowadzonego wywiadu w jednostce, jak również planów i analizy danych historycznych biegły rewident sporządza wnioski kredytowe, bierze również udział w rozmowach z bankiem w okresie negocjacji warunków kredytu oraz ustaleń wyjaśnień.

Doradztwo

W zakresie fuzji i przejęć

Doradztwo obejmuje analizę rachunkową i podatkową skutków przejęć i połączeń. Wskazuje optymalne rozwiązania po ustaleniu oczekiwanych rezultatów oraz wspiera w zakresie wyceny i rozliczenia transakcji.

Podatkowe

Biegły rewident poszukuje najkorzystniejszych dla klienta rozwiązań w zakresie obowiązujących przepisów prawa, przeprowadza analizę przyjętych rozwiązań i wskazuje ewentualne zagrożenia.

W zakresie organizacji rachunkowości

Na bazie analizy charakteru działalności jednostki – rozwoju, przyjętych rozwiązań i potrzeb, biegły rewident:

 • wspiera w zakresie tworzenia polityki rachunkowości jednostki
 • przedstawia skutki stosowania możliwych rozwiązań
 • doradza w zakresie wyboru programu finansowo – księgowego, magazynowego, kadrowo – płacowego
 • bierze udział w procesie rekrutacji pracowników lub wyboru biura rachunkowego
 • analizuje funkcjonowanie przyjętych rozwiązań w zakresie rachunkowości, ich kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • wskazuje niezgodności i braki
 • proponuje działania naprawcze

Inne

Przeglądy sprawozdań finansowych

Gromadzenie i przeprowadzanie procedur analitycznych, innych niż w przypadku usług badania, na poparcie wniosku stwierdzającego, czy sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. Jest etapem przejściowym i przygotowawczym do badania.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Zakres usług:

 • udział w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
 • opracowywanie planów restrukturyzacji w zakresie rachunkowości, kontroli wewnętrznej i procesów, mających na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego produktów
 • doprowadzenie do wyników gospodarczych, zwłaszcza do ograniczenia kosztów i wypracowania zysku na poziomie pozwalającym na rozwój przedsiębiorstwa
 • zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa
 • tworzenie biznes planów na potrzeby restrukturyzacji, pozyskiwania finansowania zewnętrznego – dotacje, kredyty bankowe oraz na potrzeby własne jednostki

Wycena aktywów i pasywów, ustalanie wartości firmy, wycena spółek

Szacowanie wartości przedsiębiorstw lub ich poszczególnych części, na potrzeby wniesienia ich aportem, przejęć, sprzedaży, wykupu, umorzenia, ujęcia w bilansie, testy na utratę wartości sporządzane na potrzeby jednostki. Wyceny sporządzane są różnymi metodami – dochodową, majątkową, porównawczą – w zależności od przedmiotu wyceny i jej celu.

Wsparcie w wyborze służb finansowo-księgowych

Udział w procesie rekrutacji pracowników pionu finansowo-księgowego. Wsparcie w zakresie sprawdzenia wiedzy merytorycznej potencjalnych pracowników.

Przegląd ksiąg pod kątem podatkowym i rachunkowym

Przeprowadzenie określonych procedur w odpowiedzi na jego potrzeby. Faktyczne ustalenia przedstawiane są w raporcie, nie zawierającym wniosku. Raport nie jest udostępniany publicznie – wgląd mają tylko strony, z którymi uzgodniono realizację procedur.

Audyt procesów w przedsiębiorstwie

Analiza prawidłowości przebiegu procesów gospodarczych w jednostce – ujawnianie luk w systemie kontroli wewnętrznej.

Skontaktuj się z nami

ul. Kłopot 2 lok 33
01-066 Warszawa

Pon – Pt 9:00 – 17:00

518 869 (135 lub 216)

Napisz wiadomość